Szkoła Policealna dla Dorosłych

Oferta Edukacyjna » Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Nam elementum
  Nam elementum

Policealna Szkoła Zawodowa Polski Związek Motorowy w Lublinie posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty.

       Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - numer zawodu 325509

Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku, 3 semestry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń.

Organizacja zajęć - System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13  )

 

Zawód: Technik administracji  - numer zawodu 334306

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie  - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Na zajęciach nauczysz się:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w firmach,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej dotyczącej planowania kosztów i przychodów oraz gospodarowania majątkiem jak również nadzorowania innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Nauka trwa - 2 lata

Koszty –  Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie pracy biurowej
 • język angielski w administracji