Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce – Formularz zgłoszeniowy),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
 • zaświadczenie lekarskie o predyspozycjach do nauki w Policealnej Szkole Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie w zawodzie technik transportu drogowego,
 • 3 zdjęcia o formacie 37x52 mm, 1 zdjęcie o formacie 30x42 mm (do legitymacji szkolnej),
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia prawa jazdy,
 • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 złotych.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kat. C, C+E, D, D+E lub profil kandydata na kierowcę uzyskiwany we właściwym miejscowo Wydziale Komunikacji (po rozpoczęciu nauki),
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w zakresie kat. C, C+E, D, D+E prawa jazdy

Dokumenty należy składać w sekretariacie

 

Czesne należy wpłacać na konto:

 • Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie
 • Bank Zachodni WBK: 50 1090 2688 0000 0001 2194 6950   z dopiskiem: czesne za miesiąc …